in
当前位置:
电池模拟器
    发布时间: 2022-11-03 16:53    

G5.BAS系列是双向回馈式的。它是专门为模拟储能设备和电池而开发的,适合在实验室和测试台上使用。模块化和精细分级的G5.BS系列具有高动态响应时间和宽量程电流电压范围以及自动量程系数3的特点。这些电源配备了功能强大的应用程序软件BatSim,可实时地在充电和放电模式下重现不同类型电池的电化学和电气特性。这是基于可以轻松方便地配置的电池模型完成的。

电池模拟器

       G5.BAS系列是双向回馈式的。它是为模拟储能设备和电池而开发的,适合在实验室和测试台上使用。模块化和精细分级的G5.BAS系列具有高动态响应时间和宽量程电流电压范围以及自动量程系数3的特点。这些电源配备了应用程序软件BatSim,可实时地在充电和放电模式下重现不同类型电池的电化学和电气特性。这是基于可以配置的电池模型来完成的。

       模块化和易扩展的系统

       单个电源的输出范围为0...9kW至0...2000+kW,可以到3000 VDC。REGATRON电源解决方案的模块化优势使该系统可以轻松适应不断变化的测试要求。 不仅可以在并联,串联和混合操作之间进行重新配置,而且还可以通过附加电源单元扩展系统或将其拆分为较小的单元。

       因此,购买REGATRON电源是未来的可靠投资。图1:模块化概念,可通过并联,串联和混合操作轻松实现功率和电压的增加。 并联配置甚至允许在一个系统中以不同的功率水平运行,例如18、36和54 kW模块。

       无论是用于单个设备还是功能强大的多设备主从系统,REGATRON还可根据客户要求提供交钥匙机柜解决方案或特定项目的系统集成。

       电池模拟功能
       G5.BAS系列模拟了电池类型在充电和放电模式下的电化学和电气特性。其他功能包括高数据分辨率和满足操作员安全标准的选项。 应用软件BatSim的实时计算过程与直流电源的内部时序完全匹配。 因此,即使在充放电电流急剧变化的情况下,也能获得计算速率,从而导致非常短的响应时间。每种类型的电池都以特定的方式进行反应,以根据充电状态,电池电压,欧姆和参数损耗以及极化效应对充电和放电电流进行反应。 REGATRON BatSim软件/固件中使用的特定数学模型考虑了这些依赖性。 操作员可以使用几个定义明确的参数对模型进行微调,以根据用户需求调整模拟。

       可调控制器设置和集成的强大8通道数字示波器等功能可帮助用户快速,轻松地实现针对特殊应用需求的系统性能。 G5.BAS系列还提供了存储,编辑和调用电源主控板上任何设备配置的可能性。

       以下电池类型的型号可供配置:Li-ion, lead-acid, NiMH, 和 NiCd。


图2:BATSim配置–只需单击几下,即可进行所需的电池模拟

       精度
       G5.BAS系列具有极好的电压精度0.01…0.02% FS。根据不同的型号,电流精度在0.025…0.085% FS的范围内。甚至还有一个额外的高分辨率电流测量范围从-10到10% FS,精度优于0.005% FS。

       G5.BAS系列的重要功能
       技术
       ◆ 快速切换,紧凑的19英寸电源

       ◆ 100...200 μs 范围内的高控制动态 – 即使在高达 2000+ kW 的更高功率水平下也是如此

       ◆ 卓越的精度和额外的高分辨率电流测量范围

       ◆ 具有自动量程系数3的宽电流电压范围
       ◆ CV,CC,CP,CR和Ri-Sim控制模式
       ◆ 回馈式和高效,可显着降低能耗和散热

       系统能力
       ◆ 模块化且易于扩展的系统
       ◆ 通过数字高速总线进行并联,串联和混合操作
       ◆ 使用操作软件进行简单的主从配置
       ◆ 简易的机架安装
       ◆ 可选的安全功能,例如2通道安全接口和绝缘监测
       ◆ 根据客户要求提供交钥匙柜解决方案或特定项目的系统集成

       用户安全
       ◆ 集成安全继电器(ISR),用于提高紧急停机可靠性,支持符合EN ISO 13849的性能等级PL c / PL e
       ◆ 建议将交流滤波器(XCD)放电,以备移动使用。XCD确保交流滤波器的放电时间小于EN 62477-1要求的1秒
       ◆ 基于 80 V 型号,还提供 60 V SELV 版本

 各种端子的保护罩


       机架集成系统解决方案
       ◆ 高达IP54的移动机架解决方案
       ◆ 绝缘监控:可通过可选的HMI远程激活绝缘测量值,实际绝缘值和警告/错误状态
       ◆ 在并联,串联和混合操作之间轻松进行重新配置


图3:REGATRON的机架集成式交钥匙系统解决方案,例如72 kW(左)和162 kW(右)的功率。 各种类型的AC / DC连接器和电缆可实现舒适的操作。第三方产品集成和众多安全选项是附加功能。


       可选件
       软件与控制
       HMI
       内置在前面板中的HMI允许通过触摸屏全面,方便地操作电源。


图4:通过HMI触摸屏进行直观控制。 您需要的一切一目了然。

Voltage Range
DC Load Side
VDC
Power Range
DC Load Side
kW
Current Range
DC Load Side
A
Order Code
0...60 V9 kW-338...338 AG5.BAS.9.60.338
18 kW-676...676   AG5.BAS.18.60.676
27 kW-1014...1014   AG5.BAS.27.60.1014
36 kW-1352...1352   AG5.BAS.36.60.1352
45 kW-1690...1690   AG5.BAS.45.60.1690
54 kW-2028...2028   AG5.BAS.54.60.2028
63 kW-2366...2366   AG5.BAS.63.60.2366
72 kW-2704...2704   AG5.BAS.72.60.2704
81 kW-3042...3042   AG5.BAS.81.60.3042
90 kW-3380...3380   AG5.BAS.90.60.3380
108 kW-4056...4056   AG5.BAS.108.60.4056
>108...2000+ kW>4056   AContact Sales
0...80 V9   kW-338...338   AG5.BAS.9.80.338
18 kW-676...676   AG5.BAS.18.80.676
27 kW-1014...1014   AG5.BAS.27.80.1014
36 kW-1352...1352   AG5.BAS.36.80.1352
45 kW-1690...1690   AG5.BAS.45.80.1690
54 kW-2028...2028   AG5.BAS.54.80.2028
63 kW-2366...2366   AG5.BAS.63.80.2366
72 kW-2704...2704   AG5.BAS.72.80.2704
81 kW-3042...3042   AG5.BAS.81.80.3042
90 kW-3380...3380   AG5.BAS.90.80.3380
108 kW-4056...4056   AG5.BAS.108.80.4056
>108...2000+ kW>4056   AContact Sales
0...160 V18   kW-338...338   AG5.BAS.18.160.338
36 kW-676...676   AG5.BAS.36.160.676
54 kW-1014...1014   AG5.BAS.54.160.1014
72 kW-1352...1352   AG5.BAS.72.160.1352
90 kW-1690...1690   AG5.BAS.90.160.1690
108 kW-2028...2028   AG5.BAS.108.160.2028
126 kW-2366...2366   AG5.BAS.126.160.2366
144 kW-2704...2704   AG5.BAS.144.160.2704
162 kW-3042...3042   AG5.BAS.162.160.3042
>162...2000+ kW>3042   AContact Sales
0...240 V27   kW-338...338   AG5.BAS.27.240.338
54 kW-676...676   AG5.BAS.54.240.676
81 kW-1014...1014   AG5.BAS.81.240.1014
108 kW-1352...1352   AG5.BAS.108.240.1352
135 kW-1690...1690   AG5.BAS.135.240.1690
162 kW-2028...2028   AG5.BAS.162.240.2028
>162...2000+ kW>2028   AContact Sales
0...320 V36   kW-338...338   AG5.BAS.36.320.338
72 kW-676...676   AG5.BAS.72.320.676
108 kW-1014...1014   AG5.BAS.108.320.1014
144 kW-1352...1352   AG5.BAS.144.320.1352
180 kW-1690...1690   AG5.BAS.180.320.1690
>180...2000+ kW>1690   AContact Sales
0...500 V9   kW-54...54   AG5.BAS.9.500.54
18 kW-108...108   AG5.BAS.18.500.108
27 kW-162...162   AG5.BAS.27.500.162
36 kW-216...216   AG5.BAS.36.500.216
45 kW-270...270   AG5.BAS.45.500.270
54 kW-324...324   AG5.BAS.54.500.324
63 kW-378...378   AG5.BAS.63.500.378
72 kW-432...432   AG5.BAS.72.500.432
81 kW-486...486   AG5.BAS.81.500.486
90 kW-540...540   AG5.BAS.90.500.540
108 kW-648...648   AG5.BAS.108.500.648
126 kW-756...756   AG5.BAS.126.500.756
144 kW-864...864   AG5.BAS.144.500.864
162 kW-972...972   AG5.BAS.162.500.972
216 kW-1296...1296   AG5.BAS.216.500.1296
270 kW-1620...1620   AG5.BAS.270.500.1620
324 kW-1944...1944   AG5.BAS.324.500.1944
>324...2000+ kW>1944   AContact Sales
0...1000 V18   kW-54...54   AG5.BAS.18.1000.54
36 kW-108...108   AG5.BAS.36.1000.108
54 kW-162...162   AG5.BAS.54.1000.162
72 kW-216...216   AG5.BAS.72.1000.216
90 kW-270...270   AG5.BAS.90.1000.270
108 kW-324...324   AG5.BAS.108.1000.324
126 kW-378...378   AG5.BAS.126.1000.378
144 kW-432...432   AG5.BAS.144.1000.432
162 kW-486...486   AG5.BAS.162.1000.486
216 kW-648...648   AG5.BAS.216.1000.648
270 kW-810...810   AG5.BAS.270.1000.810
324 kW-972...972   AG5.BAS.324.1000.972
>324...2000+ kW>972   AContact Sales
0...1500 V27   kW-54...54   AG5.BAS.27.1500.54
54 kW-108...108   AG5.BAS.54.1500.108
81 kW-162...162   AG5.BAS.81.1500.162
108 kW-216...216   AG5.BAS.108.1500.216
135 kW-270...270   AG5.BAS.135.1500.270
162 kW-324...324   AG5.BAS.162.1500.324
216 kW-432...432   AG5.BAS.216.1500.432
270 kW-540...540   AG5.BAS.270.1500.540
324 kW-648...648   AG5.BAS.324.1500.648
>324...2000+ kW>648   AContact Sales
0...2000 V36   kW-54...54   AG5.BAS.36.2000.54
72 kW-108...108   AG5.BAS.72.2000.108
108 kW-162...162   AG5.BAS.108.2000.162
144 kW-216...216   AG5.BAS.144.2000.216
216 kW-324...324   AG5.BAS.216.2000.324
324 kW-486...486   AG5.BAS.324.2000.486
>324...2000+ kW>486   AContact Sales
0...3000 V54   kW-54...54   AG5.BAS.54.3000.54
108 kW-108...108   AG5.BAS.108.3000.108
216 kW-216...216   AG5.BAS.216.3000.216
324 kW-324...324   AG5.BAS.324.3000.324
>324...2000+ kW>324   AContact Sales