in
当前位置:Topcon 10千瓦系列

输出电压(VDC

输出功率(kW

输出电流(A

型号

0-52

0-10

0-250

TC.P.10.52.400.S

0-65

0-10

0-193

TC.P.10.65.400.S

0-100

0-10

0-125

TC.P.10.100.400.S

0-130

0-10

0-96

TC.P.10.130.400.S

0-200

0-10

0-63

TC.P.10.200.400.S

0-400

0-10

0-31

TC.P.10.400.400.S

0-500

0-10

0-25

TC.P.10.500.400.S

0-600

0-10

0-20

TC.P.10.600.400.S

0-800

0-10

0-16

TC.P.10.800.400.S

0-1000

0-10

0-13

TC.P.10.1000.400.S

16千瓦系列

输出电压(VDC

输出功率(Kw

输出电流(A

型号

0-52

0-16

0-400

TC.P.16.52.400.S

0-65

0-16

0-308

TC.P.16.65.400.S

0-100

0-16

0-200

TC.P.16.100.400.S

0-130

0-16

0-153

TC.P.16.130.400.S

0-200

0-16

0-100

TC.P.16.200.400.S

0-400

0-16

0-50

TC.P.16.400.400.S

0-500

0-16

0-40

TC.P.16.500.400.S

0-600

0-16

0-32

TC.P.16.600.400.S

0-800

0-16

0-25

TC.P.16.800.400.S

0-1000

0-16

0-20

TC.P.16.1000.400.S

20千瓦系列

输出电压(VDC

输出功率(kW

输出电流(A

型号

0-52

0-20

0-500

TC.P.20.52.400.S

0-65

0-20

0-385

TC.P.20.65.400.S

0-100

0-20

0-250

TC.P.20.100.400.S

0-130

0-20

0-192

TC.P.20.130.400.S

0-200

0-20

0-125

TC.P.20.200.400.S

0-320

0-20

0-80

TC.P.20.320.400.S

0-400

0-20

0-63

TC.P.20.400.400.S

0-500

0-20

0-50

TC.P.20.500.400.S

0-600

0-20

0-40

TC.P.20.600.400.S

0-800

0-20

0-32

TC.P.20.800.400.S

0-1000

0-20

0-25

TC.P.20.1000.400.S

0-1200

0-20

0-20

TC.P.20.1200.400.S

32千瓦系列

输出电压(VDC

输出功率(kW

输出电流(A

型号

0-52

0-32

0-700

TC.P.32.52.400.S

0-65

0-32

0-600

TC.P.32.65.400.S

0-100

0-32

0-400

TC.P.32.100.400.S

0-130

0-32

0-308

TC.P.32.130.400.S

0-200

0-32

0-200

TC.P.32.200.400.S

0-320

0-32

0-125

TC.P.32.320.400.S

0-400

0-32

0-100

TC.P.32.400.400.S

0-500

0-32

0-80

TC.P.32.500.400.S

0-600

0-32

0-66

TC.P.32.600.400.S

0-800

0-32

0-50

TC.P.32.800.400.S

0-1000

0-32

0-40

TC.P.32.1000.400.S

0-1200

0-32

0-33

TC.P.32.1200.400.S

GSS20千瓦系列

输出电压(VDC

输出功率(kW

输出电流(A

型号

0-65

0-20

0-385

TC.GSS.20.65.4WR.S

0-130

0-20

0-192

TC.GSS.20.130.4WR.S

0-400

0-20

0-63

TC.GSS.20.400.4WR.S

0-500

0-20

0-50

TC.GSS.20.500.4WR.S

0-600

0-20

0-40

TC.GSS.20.600.4WR.S

32千瓦系列

输出电压(VDC

输出功率(kW

输出电流(A

型号

0-65

0-32

0-600

TC.GSS.32.65.4WR.S

0-130

0-32

0-308

TC.GSS.32.130.4WR.S

0-400

0-32

0-100

TC.GSS.32.400.4WR.S

0-500

0-32

0-80

TC.GSS.32.500.4WR.S

0-600

0-32

0-66

TC.GSS.32.600.4WR.S

                                                                ACS

电压(Vrms

输出功率(kVA

输出电流(A

型号

0-280L-N

0-30

0-43

TC.ACS.30.480.400.S

0-280L-N

0-50

0-72

TC.ACS.50.480.400.S


​    以上是我们的产品型号,请把您的联系方式发给我们,我们会尽快把产品技术规格书发给您,非常感谢!

  • 姓名:
  • 邮件:
  • 手机:
  • 公司:
  • 感兴趣的产品型号:
提交